2014-12-23

قرارداد احداث کانال نیکاراگوئه بین این کشور و چین به امضا رسید