2015-02-24

بررسی تاثیرات منفی عدم تغییر نرخ بهره فدرال رزرو بر بازارهای مالی خاورمیانه