euronews_icons_loading
جشن بازپس گیری کریمه در روسیه

مراسم سالگرد بازپس گیری شبه جزیره کریمه در میدان سرخ مسکو برگزار شد.

مطالب بیشتر از بدون شرح