euronews_icons_loading
رزمایش عربستان در نزدیکی مرز عراق

نظامیان عربستان سعودی روز چهارشنبه در فاصله چند کیلومتری عراق به رزمایش و تمرین پرداختند. این اقدام در حالی است که نبرد گروه های شبه نظامی شیعه به پشتیانی سپاه پاسداران ایران در عراق با نیروهای دولت اسلامی موسوم به داعش ادامه دارد.

مطالب بیشتر از بدون شرح