خبر فوری

2015-03-26

سرمایه گذاری در اروپا در پائینترین سطح در بیست سال گذشته