euronews_icons_loading
شش زخمی در اثر انفجار در یک کارخانه شیمیایی در چین

شش تن در این انفجار زخمی شدند و دهها مامور آتش نشانی در خاموش کردن آتش نقش داشتند. در این کارخانه ماده سمی پاراکسیلن تولید می شود.

مطالب بیشتر از بدون شرح