euronews_icons_loading
کهنه سربازهای آمریکایی در ویتنام

در چهلمین سالگرد پایان جنگ ویتنام، تعدادی از کهنه سربازان آمریکایی از مرزی که زمانی ویتنام را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می کرد، دیدار کردند.

مطالب بیشتر از بدون شرح