euronews_icons_loading
درگیری های خشونت آمیز در بروندی

پلیس در حومه پایتخت بروندی پس از اینکه تظاهرکنندگان معترض به تمدید سه ساله ریاست جمهوری به آنان سنگ پرت کردند، از تیراندازی و گاز اشک آور استفاده کرد. ماموران پلیس همچنین در جریان درگیری های ناحیه بوتارره به روی صدها تظاهرکننده، آتش گشودند.

مطالب بیشتر از بدون شرح