euronews_icons_loading
آشپزی روی گدازه های آتشفشانی

در چارچوب یک پروژه مربوط به گدازه های آتشفشانی، شرکت کنندگان در این طرح در دانشگاه سیراکیوز در شهر نیویورک آمریکا، بر روی گدازه مذاب، استیک کباب کردند.

مطالب بیشتر از بدون شرح