euronews_icons_loading
ناتوانی یونان برای مقابله با موج مهاجران

جزیره کوش در یونان قادر به اداره موج مهاجرانی که بسیاری از آنها از جنگهای سوریه و افغانستان گریخته اند، نیست. مهاجران در اعتراض به وضعیت وخیم آنها در این جزیره توریستی راهها را بسته اند.

مطالب بیشتر از بدون شرح