euronews_icons_loading
ناتوانی پلیس از توقف مهاجران در مرز میان مجارستان و صربستان

در مرز مجارستان و صربستان پلیس ناتوان از متوقف کردن شمار قابل توجهی از مهاجران و پناهندگانی است که به دنبال رسیدن به بوداپست و سپس حرکت بسوی اروپای غربی هستند. به نظر می رسد حصاری که در مرز این دو کشور نصب شده تاثیر چندانی در توقف مهاجران نداشته است.

مطالب بیشتر از بدون شرح