خبر فوری
euronews_icons_loading
گاز اشک آور علیه مهاجران در مرز مجارستان و صربستان

در مرز دو کشور مجارستان و صربستان، پلیس از گاز اشک آور و آب فشار قوی برای متفرق کردن پناهندگان معترض استفاده کرد. پس از نصب حصار در این مرز، هزاران مهاجر و پناهنده که طی هفته های اخیر برای رسیدن به مجارستان در راه بودند، پشت سیم های خاردار متوقف شدند.

مطالب بیشتر از بدون شرح