euronews_icons_loading
سیل شدید در بودروم

پس ازسه ساعت بارش شدید باران، سیل خیابانهای شهر بودروم در ترکیه را فرا گرفت و باعث ویرانی بسیاری از زیر ساختهای شهری شد.

مطالب بیشتر از بدون شرح