خبر فوری
euronews_icons_loading
جشن مبارزان حفاظت از قطب شمال

حضور اما تامپسون، هنر پیشه انگلیسی در مراسم کشیدن خرس بزرگ عروسکی در لندن که بوسیله صلح سبز و در مخالفت با حفاری برای استخراج نفت در قطب شمال، برگزار شده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح