euronews_icons_loading
درگیری در نوار غزه

فلسطینی های در حال پرتاب سنگ به نیروهای اسرائیلی سعی در پنهان کردن خود دارند.

مطالب بیشتر از بدون شرح