euronews_icons_loading
گردهمایی اعضای سازمان بین المللی فرهنگ ترک در شهر ماری ترکمنستان

اعضای سازمان بین المللی فرهنگ ترک در شهر ماری ترکمنستان گرد هم جمع شدند.

این مراسم با رقص و موسیقی سنتی و دیگر فعالیتهای فرهنگی همراه بود.

مطالب بیشتر از بدون شرح