euronews_icons_loading
برزیل: آتش بازی برای بزرگترین درخت کریسمس

نمایش نور و آتش بازی، آغاز گر مراسم درخت کریسمس شناور در ریو دو ژنیرو در روز شنبه بود. این درخت عظیم که ۵۳ متر طول و ۳۵۰ تن وزن دارد در فهرست رکوردهای کتاب گینس ثبت شده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح