euronews_icons_loading
یازدهمین سالگرد سونامی تایلند

در آستانه یازدهمین سالگرد سونامی تایلند، صدها نفر از بستگان و دوستان قربانیان این حادثه، یاد عزیزانشان را گرامی داشتند. این سونامی بیش از هشت هزار کشته بر جای گذاشت.

مطالب بیشتر از بدون شرح