اولین برف سال در توکیو

اولین برف سال در توکیو

بارش اولین برف سال در توکیو باعث برخی صدمات به افراد و تاخیر قطارها در سراسر پایتخت ژاپن شد.

مطالب بیشتر از بدون شرح