euronews_icons_loading
فانوسهای عشق

صدها زوج عاشق یکشنبه شب همزمان با روز والنتاین در محله پینگسی شهر نیوتایپه در تایوان گردهم آمدند و دست به نوشتن آرزوهای عاشقانه شان بر روی فانوس زدند و سپس این فانوسها را به هوا فرستادند.

مطالب بیشتر از بدون شرح