euronews_icons_loading
لبخندهای اسکاری

ستارگان سینما پیش از ورود به سالن تئاتر دالبی برای شرکت در هشتاد و هشتمین مراسم اسکار، پا بر روی پربیننده ترین فرش قرمز جهان گذاشتند.

مطالب بیشتر از بدون شرح