بازگشت به دریا

بازگشت به دریا

یک توله شیر دریایی در آمریکا که دچار سوء تغذیه شده و زخمی پیدا شده بود پس از آنکه هشت هفته در یک مرکز ویژه تحت مراقبت قرار گرفت به دریا بازگردانده شد.

مطالب بیشتر از بدون شرح