ویدیوی ۳۶۰ درجه مریخ

ناسا برای نخستین بار ویدئویی را منتشر کرده که چهارم آوریل به صورت ۳۶۰ درجه از کره مریخ ضبط شده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح