خبر فوری

2016-05-18

پارلمان محلی ونیتو در ایتالیا خواهان به رسمیت شناختن کریمه است
کمیسیون اروپا در مورد کسری بودجه پرتغال، اسپانیا و ایتالیا با نرمش برخورد می کند