2016-06-02

تصمیم به برگزاری مسابقات گلف در مکزیک به جای آمریکا ترامپ را خشمگین کرد