2016-06-06

اخبار از بروکسل؛ طرح جدید کمیسیون اروپا برای کنترل بحران پناهجویان
شورای وزیران عربستان طرح رهایی از وابستگی به فروش نفت را بررسی می کند