2016-06-14

حمله اورلاندو؛ واکنشهای متفاوت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به این کشتار