2016-06-24

اسکاتلند و ایرلند شمالی: رفراندوم استقلال از بریتانیا برگزار می کنیم
برندگان همه پرسی بریتانیا: «اتحادیه اروپا در حال فروپاشی است»، «تغییرات مسلتزم زمان است»
برکسیت: سقوط شدید ارزش پوند و کاهش ارزش سهام در بازار بورس لندن