euronews_icons_loading
ممنوعیت برپایی رژه دگرباشان جنسی در استانبول

در پی ممنوعیت رژه دگرباشان جنسی در ترکیه، پلیس در حال پراکنده کرده شرکت کنندگان در این رژه است. پلیس شماری از مدافعان حقوق دگرباشان جنسی را بازداشت کرد.

مطالب بیشتر از بدون شرح