euronews_icons_loading
تصاویری هوایی از ویرانه های شهر رمادی

تصاویر هوایی ضبظ شده توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ از شهر رمادی نشان می دهد که این شهر در مرکز عراق به منطقه ای خالی از سکنه تبدیل شده و تنها ویرانه ای از این شهر باقی مانده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح