2016-07-07

وزیر دادگستری آمریکا پروندۀ ایمیل های شخصی کلینتون را مختومه اعلام می کند