euronews_icons_loading
بازگشت زندگی به شهر نیس

پنج روز پس از حملۀ مهاجمی با کامیون به مردم در شهر نیس فرانسه که ۸۴ کشته بر جای گذاشت، می توان نشانه هایی از بازگشت تدریجی زندگی عادی به این شهر و ساحل زیبای آن را مشاهده کرد.

مطالب بیشتر از بدون شرح