2016-08-08

بازداشت مراد حمید در بلغارستان و بررسی پرونده او برای استرداد به فرانسه