2016-08-14

مراقبتهای بهداشتی و روحی از زنان برای زایمان در اردوگاههای پناهندگی
آمریکا؛ درگیری مردم با پلیس در میلواکی در پی شلیک و قتل یک جوان توسط پلیس