2016-08-15

ایسینبایوا برای شرکت در انتخابات هیات رئیسه کمیته بین المللی المپیک به ریو رفت