2016-08-18

سازمان ملل معاون رئیس جمهوری سودان جنوبی را به کینشاسا منتقل کرد
دادستان فرانسوی: ناآرامی در ساحل سیسکو ربطی به لباس شنای اسلامی نداشت