خبر فوری

2016-08-25

اغلب بازماندگان حاضر به ترک منطقه زلزله زدۀ آماتریچه ایتالیا نیستند