euronews_icons_loading
اعتراض به ممنوعیت پوشش بورکینی در سواحل فرانسه به لندن هم رسید

دهها زن مسلمان و غیر مسلمان در لندن، پایتخت بریتانیا در اعتراض به منع پوشش «بورکینی» یا مایوی اسلامی در برخی سواحل فرانسه تظاهرات کردند.

این تظاهرات با یک فراخوان فیسبوکی در مقابل سفارت فرانسه در لندن برگزار شد و در آن زن ها با پوشش دلخواه و با درست کردن ساحل مصنوعی از رفتار دولت فرانسه در قبال «بورکینی» انتقاد کردند.

مطالب بیشتر از بدون شرح