2016-08-31

علیرغم اعلام آمریکا مبنی بر آتش بس، ترکیه می گوید نیروهای کرد سوریه باید عقب نشینی کنند