خبر فوری
مشاهده خورشید گرفتگی از جزیره رئونیون

مشاهده خورشید گرفتکی از جزیره رئونیون در جنوب غربی اقیانوس هند و یکی از ناحیه های فرای دریاهای فرانسه.

مطالب بیشتر از بدون شرح