2016-09-02

دولت ایرلند از تصمیم کمیسیون اروپا در محکومیت شرکت اپل فرجام خواهی می کند
اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ جریمه ۱۳ میلیارد یورویی اپل