2016-09-03

اتحادیه اروپا خواستار گفتگوهای دوجانبه برای بهبود روابط آنکارا-بروکسل شد