خبر فوری

2016-09-07

پارلمان ایرلند تجدیدنظرخواهی از حکم کمیسیون اروپا علیه اپل را بررسی می کند