2016-09-12

انتخابات ریاست جمهوری اتریش بدلیل ایراد در پاکتهای رای پستی به تعویق می افتد