euronews_icons_loading
خودروی مسابقات اتومبیلرانی برقی بر روی یخ های گرینلند

یک خودروی مسابقات اتومبیلرانی برقی در گرینلند روی یخ ها با سرعت رانده شد و به نمایش پرداخت. هدف از انتقال این خودروی پرسرعتِ تماما برقی به گرینلند و تصویربرداری از آن، آگاهی رسانی در خصوص تهدیدات ناشی از سوخت های مایع بر محیط زیست، و آب شدن کوهای یخی در قطب شمال است.

مطالب بیشتر از بدون شرح