2016-09-23

شولتز در لندن: بهترین معامله ممکن با اتحادیه اروپا عضویت در آن است