2016-10-04

آسانژ: اسناد محرمانه انتخابات آمریکا را تا پیش از برگزاری آن افشا می کنم