2016-10-13

اخبار از بروکسل؛ امکان برگزاری همه پرسی استقلال در اسکاتلند
اوج زشتی و زنندگی انتخابات آمریکا شاید در راه است
موج انتقادات از مقامات قضایی آلمان در پی خودکشی جابر البکر در زندان