خبر فوری

2016-10-28

نخست وزیر ایتالیا می گوید زلزله زدگان نباید نگران زندگی در چادر باشند