2016-11-01

دیوان عالی پاکستان تصمیم به بررسی پرونده اسناد پاناما گرفت، عمران خان عقب نشست
وزیر دفاع روسیه: غربی ها مشخص کنند با تروریست ها می جنگند یا با روسیه؟